Uchwały Rady Nadzorczej

UCHWAŁY 2023

Uchwała nr 1/2023 z dnia 26.01.2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe w zasobach PSM „Kolejarz”

Uchwała nr 2/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na 2023 rok.

Uchwała nr 3/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok.

Uchwała nr 4/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

Uchwała nr 5/2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 6/2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku w związku z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Energetyczne GPEC nowych taryf za ciepło.

Uchwała nr 7/2023 z dnia 20.04.2023r. w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/2023 z dnia 20.04.2023r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 9/2023 z dnia 20.04.2023r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Zastępcy Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 10/2023 z dnia 28.06.2023r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1/2023 do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 11/2023 z dnia 20.07.2023r. w sprawie podwyżki stawki na fundusz remontowy w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 12/2023 z dnia 31.08.2023r. w sprawie ustanowienia na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce nr 24/4, obr. 46 w Gdańsku w związku z posadowieniem sieci kablowej SN 15kV.

UCHWAŁY 2022

Uchwała nr 1/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 2/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 3/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obowiązków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 4/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na rok 2022.

Uchwała nr 5/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2022 rok.

Uchwała nr 6/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

Uchwała nr 7/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych. 

Uchwała nr 8/2022 z dnia 6.07.2022r. – w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie podziału mandatów członków Rady Nadzorczej przypadających na daną część Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie ustalenia ilości członków Rad Osiedli jako jednostek pomocniczych działajacych przy Administracjach Osiedli, przypadających na daną część Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie zmiany wysokości miesięcznej zaliczki za gaz od osób w budynkach wyposażonych w zbiorcze układy pomiarowe zużycia gazu sieciowego. 

Uchwała nr 12/2022 z dnia 30.08.2022r. w sprawie ustalenia stawki opłaty eksploatacji w zasobach PSM „Kolejarz”
w Gdańsku.

Uchwała nr 13/2022 z dnia 30.08.2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 14/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej.

Uchwała nr 15/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”
w Gdańsku.

Uchwała nr 16/2022 z dnia 1.12.2022r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 i 2023.

Uchwała nr 17/2022 z dnia 27.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2022 rok.

Uchwała nr 18/2022 z dnia 27.12.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku

Uchwała nr 19/2022 z dnia 27.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2023.

Uchwała nr 20/2022 z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

 

 

UCHWAŁY 2021

Uchwała nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2021.

Uchwała nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała nr 3/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 4/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Uchwała nr 5/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na 2021 rok.

Uchwała nr 6/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok. 

Uchwała nr 7/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1/2021 do Regulaminu używania lokali mieszkalnych, porządku domowego i współżycia mieszkańców w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 8/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Lęborskiej 30 w Gdańsku.

Uchwała nr 9/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Szopy 1 w Gdańsku.

Uchwała nr 10/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Szopy 1 i Szopy 2 w Gdańsku.

Uchwała nr 11/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 12/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce nr 24/4 obręb 46 w Gdańsku w związku z budową osiedla przez firmę ROBYG.

Uchwała nr 13/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2021 rok.

Uchwała nr 14/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie odwołania i rozwiązania umowy o pracę z Panem Tadeuszem Sikorą w związku z jego nabyciem prawa do przejścia na emeryturę.

Uchwała nr 15/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie powołania na członka Zarządu Spółdzielni i zatrudnienia na stanowisku Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 16/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2022.

Uchwała nr 17/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2021 rok.

Uchwała nr 18/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.